Ban giám hiệu

Ban Giám Hiệu

1, Cô Giáo Lưu Thị Yên: Chức vụ: Hiệu trưởng nhà trường 2. Cô giáo Dương Thu Hà Chức vụ: Phó hiệu trưởng nhà trường.