Tổ hành chính

Tổ Hành Chính

1. Cô Phạm Thị Thu Trang: Nhân viên Y tế nhà trường 2. Cô Phạm Thị Hiền: Kế toán nhà trường 3. Cô Nguyễn Thị Hòa; Nhân viên Thư viện nhà trường.